Δήλωση Αποποίησης & Περιορισμού της Ευθύνης


Δήλωση Αποποίησης & Περιορισμού της Ευθύνης

 

Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Μέσω αυτού του ιστοχώρου, διαθέτουμε μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι συνδρομητές μας μπορούν να ενημερώσουν και να διαθέσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, που είναι διαθέσιμα προς τους επισκέπτες (χρήστες – μέλη) του ιστοχώρου, οι οποίοι  μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές. Πραγματοποιώντας μία συναλλαγή μέσω της online πλατφόρμας μας, δημιουργείτε σχέση συμβολαίου (νομικά δεσμευτική) με τον συνδρομητή μας - πάροχο του προϊόντος ή τις υπηρεσίας. Στη  συναλλαγή σας αυτή, ενεργούμε αποκλειστικά ως μεταφορέας πληροφοριών ανάμεσα σε εσάς και τον συνδρομητή μας, μεταφέροντας τα στοιχεία της συναλλαγής σας στον σχετικό πάροχο του και αποστέλλοντας σε εσάς e-mail επιβεβαίωσης εκ μέρους του παρόχου.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους συνδρομητές - παρόχους μας. Για αυτό το λόγο, οι συνδρομητές - πάροχοι έχουν πρόσβαση σε σύστημα διαχείρισης, μέσω του οποίου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την καταχώριση, ενημέρωση και ανανέωση όλων των τιμών, της διαθεσιμότητας και άλλων πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοχώρου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε πάροχος διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Ο ιστοχώρος μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστοχώρο μας.

 

Δήλωση Αποποίησης & Περιορισμού της Ευθύνης

Παρά την μέγιστη δυνατή προσπάθεια που καταβάλλουμε, το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου πιθανόν να μην είναι διαρκώς ενημερωμένο. Τίποτα στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως παρέχον συμβουλή ή προτροπή, ούτε να αποτελέσει βάση για οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη.

Η εταιρία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα, χρονική καταλληλότητα ή χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ούτε την ενημέρωση αυτών. Το υλικό αυτό παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση ή υπόσχεση οιασδήποτε φύσης, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριστικά αναφερομένων τυχόν σιωπηρών (εκ του νόμου) εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλων.

Ο επισκέπτης αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε κίνδυνο που πιθανόν να προκύψει από τη χρήση και πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο.

Συγκεκριμένα,  ούτε η εταιρία, ή άλλη θυγατρική εταιρία, ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος που τυχόν συμμετείχε στην δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην πρόσβαση στο κοινό του παρόντος Δικτυακού Τόπου, ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία χρήστη/ επισκέπτη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά τυχόν άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, ειδικής, παρεπόμενης, ή παρεμπίπτουσας, ή άλλης ζημίας ή απώλειας κερδών που δύναται να προκύψει από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή περιεχομένου αυτού, ή ζημίας προκαλούμενης από σφάλμα, πράξη ή παράλειψη στο περιεχόμενό του, έστω και από ελαφρά αμέλεια υπαλλήλου ή συνεργάτη της εταιρίας. Ο παρών αποκλεισμός ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας κέρδους από τυχόν μετάδοση ιού σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό χρήστη/ επισκέπτη.

Η εταιρία στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, αποποιείται κάθε ευθύνης. Η νομοθεσία, γενική ή ειδική, μπορεί να προβλέπει δικαιώματα και αξιώσεις υπέρ υμών σχετικά με την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών από την εταιρία στον Δικτυακό Τόπο, τα οποία δεν δύνανται να εξαιρεθούν, περιοριστούν ή άλλως τροποποιηθούν (εφεξής «Προβλεπόμενα Δικαιώματα»). Η εταιρία δεν αποκλείει κανένα Προβλεπόμενο Δικαίωμα, εξαιρεί ωστόσο οποιονδήποτε άλλο όρο ή σιωπηρή εγγύηση προκύπτει από κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις.

Βάσει των περιορισμών που ισχύουν σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, θα ευθυνόμαστε μόνο για άμεσες ζημίες τις οποίες υπεστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε λόγω ανεπαρκούς τήρησης των υποχρεώσεών μας σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας, συνολικού ύψους που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος της συναλλαγής σας, όπως αυτό ορίζεται στο e-mail επιβεβαίωσης (είτε πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό είτε για σειρά συνδεδεμένων περιστατικών).

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του ιστοχώρου και του περιεχόμενού του, δεν ευθυνόμαστε για

  • οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση,
  • οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του προϊόντος ή της υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στον ιστοχώρο μας,
  • υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τους συνδρομητές μας,
  • οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστοχώρου μας, ή
  • για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του συνδρομητή ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο του συνδρομητή (τους υπαλλήλους του, τη διεύθυνση, τα στελέχη, τους πράκτορες, εκπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες), συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

Επιπλέον, η εταιρία δεν εγγυάται ότι ο Δικτυακός Τόπος θα λειτουργεί άνευ σφαλμάτων ή ότι ο Δικτυακός Τόπος ή οι υπηρεσίες αυτού παρέχονται δίχως να είναι δυνατή η προσβολή τους από ιούς ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες που τυχόν θα βρείτε σε ιστοσελίδες τρίτων εκτός ελέγχου της. Παρά το γεγονός ότι η ίδια προσπαθεί να παρέχει συνδέσμους μόνο σε ιστοσελίδες τρίτων που συμμορφώνονται στους εφαρμοζόμενους νόμους και κανονισμούς, αλλά και στα δεδομένα της εταιρίας, σας επισημαίνεται και παρακαλείσθε να λαμβάνετε υπόψη σας το γεγονός ότι αυτές οι ιστοσελίδες τρίτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή μας. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι, ούτε και αποδεχόμαστε καμία ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή απόψεις που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες τρίτων.

Τίποτα που περιέχεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ή άλλως θεωρηθεί πρόσκληση ή προσφορά επένδυσης ή συναλλαγές σε τίτλους της εταιρίας. Συγκεκριμένα, τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τυχόν προβλέψεις, γνώμη ή προσδοκία που διατυπώνεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή συμπέρασμα που τυχόν συνάγετε οι ίδιοι.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΔΩ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ.